Vaktermen

Hier komen de vaktermen omtrent Integrale jeugdhulp.

 • Ambulant
 • Autoritair
 • Belangenconflict
 • Beschermende factoren
 • Bijstandspersoon
 • Brussen: broers en zussen
 • Coërcief gedrag: afdwingend gedrag
 • Consortium : vereniging van tijdelijke aard
 • Crisismeldpunt
 • Decreet: is een bevelsuitvaardiging
 • Disfunctionele gezinnen: In een disfunctioneel gezin liggen conflicten, slecht gedrag en zelfs misbruik constant op de loer omdat het door de betrokkenen geaccepteerd wordt. Meestal is er alcoholisme, drugmisbruik, geestesziekte of belasting uit de vorige generatie in het spel.
 • Diversiteit
 • Eerstelijnshulpverleners
 • Gedragsstoornis: Een psychiatrisch ziektebeeld bij kinderen. Wanneer afwijkend gedrag gestuurd wordt vanuit de aanleg (erfelijkheid of aangeboren afwijking), spreekt men van gedragsstoornis.
 • generaliseerbaar
 • Gesloten- en open instellingen
 • Gezinsinterventie
 • IJH: is integrale jeugdhulp
 • Informeel sociaal netwerk: Liefdes - en vriendschapsrelaties
 • Institutioneel: is betrekking hebbend op de staatsinstellingen
 • Interventies
 • Jeugdcriminaliteit
 • Jeugddelinquentie
 • Jeugddetentie
 • Jeugdhulp(verlening)
 • Jeugdregisseur
 • Justitiële jeugdinrichtingen
 • JO-lijn: is de jongerenlijn
 • Kinderbeschermingsmaatregelen
 • Klachtrecht: is het recht van minderjarigen op een kans tot verbetering
 • Middelengebruik
 • Multidimensionale benadering
 • Oppositionele gedragsstoornis: Een psychische aandoening die in het DSM-IV is ingedeeld bij de ontwikkelingsstoornissen. Kinderen met deze aandoening zijn ongehoorzaam, zijn driftig, houden zich vaak niet aan de regels en hebben meerdere problemen in de sociale omgang, vooral met volwassenen, maar soms ook met leeftijdsgenoten.
 • Opvoedingsondersteuning
 • Oudertraining
 • Participeerden
 • Pedagoog: Huisbegeleider.
 • Pleeggezin: is een gezin dat zich beschikbaar stelt om pleegkinderen op te nemen of dit gedaan
 • Posttraumatische stressstoornis: Een psychische aandoening die in het DSM-IV is ingedeeld bij de angststoornissen. De aandoening ontstaat als gevolg van ernstige stressgevende situaties, waarbij sprake is van levensbedreiging, ernstig lichamelijk letsel of een bedreiging van de fysieke integriteit. Deze situaties zijn voor de persoon traumatisch.
 • Residentiële voorziening: Een voorziening waar een persoon (tijdelijk) verblijft. Dit is meestal enkel overdag, maar het is ook een mogelijk enkel 's nachts in de voorziening te verblijven.
 • Risicofactoren
 • Risicogedrag
 • Responsieve relatie: Wanneer je goed reageert als antwoord op het signaal van de jongere.
 • Sekseverschillen
 • Sensitieve relatie: Wanneer je goed signalen en behoeften van de jongere opmerkt en in kan schatten wat een jongere met deze signalen wil zeggen.
 • Traject begeleiders
 • Urbanisatie