Politiek

Hierin zullen we de politieke context bespreken .

Brecht Verhegge
standpunten van Groen:

 • Als jongeren sneller, minder ingrijpende hulp krijgen, dan daalt het aantal jongeren dat in een instelling belandt
 • De jongere moet in zijn buurt terecht kunnen met vragen en moet daar de eerste, nodige hulp kunnen krijgen. Daarom zouden de muren tussen de verschillende sectoren gesloopt moeten worden.
 • Het kan niet langer dat een jongere de hulp krijgt van de sector waarin hij toevallig hulp vraagt.
 • Geen decreet dat bulkt van procedures, regeltjes en afkortingen.
 • De jongere staat allesbehalve centraal,
 • De trajectbegeleider is de reisgezel van de jongere in de jeugdzorg, hij bewaakt de rechten van de jongere, voorkomt schrijnende en zorgt ervoor dat de hulpverlening op het juiste spoor blijft, dat de jongere niet terecht komt in een carrousel en wordt doorverwezen van voorziening naar voorziening.
 • Iedere jongere zou recht hebben op zo’n trajectbegeleider.

Deborah Van Bellingen:
Standpunten CD&V:

 • Jongeren sterker maken: Jeugd-, sport- en natuurverenigingen zijn plaatsen waar jongeren zich engageren, verantwoordelijkheid opnemen en zichzelf ontplooien. Zij bouwen van onder naar boven aan een Vlaanderen met meer gemeenschapszin, solidariteit en wederzijds respect. Ze maken jongeren ook “sterker”. Dat sociaal kapitaal werkt bezielend en brengt ook andere mensen in beweging. Al die inzet verdient alle mogelijke steun en respect van de overheid. Te beginnen met een behoorlijk statuut voor de vrijwilligers in al die organisaties. Referentie: CD&V. (2013). Jongeren sterker maken. Geraadpleegd op 21 december 2013, op http://www.cdenv.be/mensen/jongeren

Fien pottie:
Standpunten sp. a:

 • Ik vond een artikel (zie onderstaande link) waarin minister Pascal Smet vertelt over het feit dat jongeren in probleemsituaties niet altijd onmiddellijk moeten opgenomen worden.

Daarom is men vanaf 2012 begonnen met het uitvoeren van nieuwe methodes, vb. time-out.
Smet P. (2013). Geïntegreerd traject voor jongeren in moeilijkheden. Geraadpleegd op 4
december 2013, op http://www.s-p-a.be/artikel/geintegreerd-traject-voor-jongeren-met- moeilijkhed/

 • Opinie van De harde cijfers over bijzondere jeugdzorg door Bart Van Malderen

sp.a Fractievoorzitter Vlaams parlement. “In vijf jaar tijd is het aantal jongeren in de bijzondere jeugdzorg met 15 procent gestegen. De stijging zit alleen bij jonge kinderen. Eén op drie kinderen in de bijzondere Jeugdzorg vandaag is jonger dan tien jaar en leeft vaak in (kans)armoede”
Malderen Van B., (2013). De harde cijfers over de bijzondere jeugdzorg.
Geraadpleegd op 4 december 2013,op http://www.s-p-a.be/column/de-harde-cijfers-over-bijzondere-jeugdzorg/

Lisa Panckoucke:
Onze minister van Jeugd is Pascal Smet:

Ik vond het zeer moeilijk om een standpunt te vinden over bepaalde politieke partijen in verband met de Bijzondere Jeugdzorg.

Ik heb daarom besloten om het standpunt van de Gezinsbond te bespreken over hun visie op Jeugdzorg 2020:

 • Ze pleiten dat het de zorgvraag is die belangrijk is om hulp te krijgen en niet de diagnose of een label.
 • De jeugdzorg mag volgens de Gezinsbond geen drempels hebben op financieel vlak.
 • Ze pleiten ook voor het uitwerken van betere rechtsbescherming
 • Ze vinden het concept ‘samen zorg dragen’, ‘samen verantwoordelijk zijn voor zorg’ binnen de samenleving, heel belangrijk.
 • De Gezinsbond vindt het ook zeer belangrijk dat de gehele context van de jongere betrokken wordt.

Bron: Gezinsbond Brussel. (2012). Visie op de Jeugdzorg 2020 [advies]. Brussel: GEZINSBOND

Marieke Senesael:

Jeugdzorg:
* Verantwoordelijke minister: ministerie van volksgezondheid en welzijn.
* Welke maatschappelijke organisaties zijn betrokken: sociale zekerheid.

Mening partijen:
* Sp.a steunt de integrale jeugdzorg. Ze willen dit uitbreiden. Ze willen jongeren meer betrekken bij hun eigen jeugdzorgtraject. Ze moeten ook een vertrouwenspersoon krijgen die hun traject opvolgt. De jongere kan iemand kiezen uit zijn eigen netwerk. Deze vertrouwenspersoon krijgt ook een opleiding.
‘Er komt een advies-en klachtenorgaan.’ Ze kunnen daar vragen stellen of klachten uiten.
De begeleiding moet kosteloos en toegankelijk gebeuren.

Yasmine Vanderstraeten
Standpunt Vlaams Belang:

 • Een flink deel van de Vlaamse jeugd is idealistisch ingesteld. Bewijs daarvan zijn de duizenden Vlaamse jongens en meisjes die zich belangeloos inzetten in de jeugdbeweging, voor het milieu of voor de derde wereld.
 • Jammer genoeg wordt dit idealisme niet zelden misbruikt voor puur politieke doeleinden. Het Vlaams Belang roept jeugdbegeleiders op om hun persoonlijke voorkeur niet op te dringen aan de jeugd.
 • Het Vlaams Belang verdedigt de uitbouw van gemeentelijke jeugdcentra die beschikken over een uitleendienst voor sportmateriaal en eventueel een wijk- of jeugdbibliotheek. De jeugddienst moet bereikbaar zijn buiten de schooluren en beschikken over een polyvalente zaal die eventueel ook voor fuiven kan gebruikt worden.
 • Jeugd- en cultuurverenigingen kunnen er vergaderen, beginnende muziekgroepen kunnen er repeteren en hun instrumenten opslaan.

Julie Lapeirre
Standpunt NVA:

 • Voor de bijzondere jeugdzorg benadrukt de N-VA nogmaals de noodzaak om de gemeenschappen volledig bevoegd te maken voor het jeugdbeleid. Alleen zo is een grondige hervorming mogelijk en kan Vlaanderen met eigen inzichten en doelstellingen een beleid voeren.

Emelie Mulleman
Standpunt van de VVD:
De overheid bemoeit zich in principe niet met de opvoeding van kinderen. Maar als ouders het belang van het kind schaden dan kan en moet de overheid ingrijpen als dat de situatie verbetert.

 • De VVD wil meer energie steken in preventie en het onnodig medicaliseren van onze jeugd tegengaan. Daarnaast moet de doelmatigheid in de jeugdzorg vergroot worden door de regie bij gemeenten neer te leggen. Gemeenten kunnen zo maatwerk leveren door samen met mensen een oplossing voor hun hulpvraag te vinden. Dit is het compensatiebeginsel. De VVD vindt dat de behandeling bij moet dragen aan het normaal deelnemen van onze kinderen aan de samenleving. Hierbij zoeken we ook naar verbinding met sport en onderwijs.
 • De VVD heeft respect en waardering voor mensen die in de jeugdzorg werken. Zij proberen – onder vaak zeer moeilijke omstandigheden – kinderen een beter leven te geven. De VVD wil dat medewerkers in de jeugdzorg meer ruimte krijgen om opleidingen te volgen waarmee ze zich verder kunnen ontwikkelen. Door opleidingseisen, een registratieverplichting en tuchtrecht kunnen we de sector nog professioneler maken. Kindermishandeling en kindermisbruik moeten we krachtig bestrijden – er moet daarom een meldpunt voor komen.
 • Geraadpleegd via www.vvd.nl/standpunten/22/jeugdzorg (28/12/2013)

David Lambert
standpunt OpenVLD:_