Juridisch

Wetteksten

Brecht Verhegge:

 • Decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp (4 oktober 2004), Belgisch staatsblad, 70066.
 • Besluit van 11 juni 2004 van de Vlaamse Regering tot afbakening van het toepassingsgebied van de integrale jeugdhulp en van de regio's integrale jeugdhulp en tot regeling van de beleidsafstemming integrale jeugdhulp (6 oktober 2004), Belgisch staatsblad, 70413.
 • Ministerieel besluit van 2 februari 2005 tot bekrachtiging van het huishoudelijk reglement van het Managementcomité Integrale Jeugdhulp (22 februari 2005) Belgisch staatsblad, 6866.

David Lambert:

 • Juriwel. (ingediend op 7 mei 2004). Integrale jeugdhulp.
 • Belgische staatsblad. (ingediend op 6 september 2013). Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot de oprichting en de werking van de toegangspoort en van de gemandateerde voorzieningen in de integrale jeugdhulp en van de gerechtelijke jeugdhulpverlening in de regio Oost-Vlaanderen.
 • Belgische staatsblad. (ingediend op 7 mei 2004). Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp.

Deborah Van Bellingen:

 • Juriwel. (ingediend op 14 oktober 1994). Omzendbrief WEL/B.J. 94/7 betreffende de gerechtelijke jeugdbijstand voor minderjarigen in een problematische opvoedingssituatie.
 • Juriwel. (ingediend op 27 juli 1993). Ministerieel besluit houdende het profiel van de leden van de comités voor bijzondere jeugdzorg.
 • Juriwel. (ingediend op 13 juli 1994). Besluit van de Vlaamse Regering inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand.

Emelie Mulleman:

 • Vlaams parlement (7mei 2004). Decreet betreffend de Rechtspositie van de Minderjarige in de Jeugdhulp (DRP).
 • Vlaams Brabant (29 juni 2012). Het nieuwe decreet Integrale Jeugdhulp.
 • Vlaams Parlement (29 oktober 2007). Het ontwerp van decreet inzake bijzonder jeugdbijstand.

Fien Pottie:

 • Juriwel (ingediend op 27 juli 1993). Ministerieel besluit houdende het profiel van de leden van de comités voor bijzondere jeugdzorg.
 • Juriwel (ingediend op 24 februari 1995). Omzendbrief WEL/B.J. 94/7 betreffende de gerechtelijke jeugdbijstand voor minderjarigen in een problematische opvoedingssituatie.
 • Juriwel (ingediend op 24 oktober 2008.) Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand en het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003.

Lisa Panckoucke:

 • Vlaams Parlement. (ingediend op 20 juni 2012). Voorstel van decreet houdende de organisatie van pleegzorg
 • Vlaams Parlement. (13 juli 2007). Decreet houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning.
 • Juriwel. (20 januari 1999). Omzendbrief betreffende profilering van de comités voor bijzondere jeugdzorg (CBJ).
 • Ejustice. (8 april 1965). Wet betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade.

Marieke Senesael:

 • Vlaams Parlement. (ingediend op 8 april 1965 ). Maatregelen ten aanzien van de ouders
 • Vlaams Parlement. ( ingediend op 8 april 1965). Artikel 38.
 • Vlaams Parlement. ( ingediend op 8 april 1965 ). Jeugdrechtbank en jeugdkamers van hoven van beroep

Yasmine Vanderstraeten:

 • Belgisch staatblad. (ingediend op 12 juli 2013). Decreet betreffende de integrale jeugdhulp (1).
 • Belgisch staatsblad. (ingediend op 7 maart 2008). Decreet inzake bijzondere jeugdbijstand (1).
 • Juriwel. (ingediend op 7 mei 2004). Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp.
 • Juriwel. (ingediend op 6 september 2013). Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot de oprichting en de werking van de toegangspoort en van de gemandateerde voorzieningen in de integrale jeugdhulp en van de gerechtelijke jeugdhulpverlening in de regio Oost-Vlaanderen.

Julie Lapeirre:

 • Ministerie van Justitie (2008). 2007 Jaarbericht Openbaar Ministerie in cijfers. Den Haag: Ministerie van Justitie.